Hiển thị danh sách thành viênThành viên  Thư kýThư ký  Sự kiệnSự kiện  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Toán Nguyễn Văn Lục
 Vinanet forum : Toán Nguyễn Văn Lục
Tiêu đề Chủ đề: THƯ KHÔNG BIÊN GIỚI - THE LETTER ‘S NOT FRONTIER_KỶ NIỆM NGÀN NĂM THĂNG LONG_Nguyễn Văn Lục Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Tác giả
Nội dung << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
NguyenVanLuc
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar
Sống Thật

Ngày gia nhập: 09/06/10
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 23
Tiền: 46$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 09/06/10 lúc 13:15 | IP Logged Trích dẫn NguyenVanLuc

THƯ KHÔNG BIÊN GIỚI
THE LETTER ‘S NOT FRONTIER    (PDF)

 • <!--[endif]-->There are one ‘s exchange rellations cultural in new discovery of private my individual discovery it by my dream “ I went astray way”.

Đây là một cuộc trao đổi văn hóa trong khám phá mới của riêng cá nhân tôi. Bởi một giấc mơ “Tôi đi lạc đường”.

 • On the occasion of commemoration for the one thousand The Dragon files straight up of the capital city in Hanoi and more than two hundred and fifty last year ago. The Vietnamese to have the Vietnamese Roman Alphabet. I dissemination wide this Event.

<!--[if !supportLists]-->

<!--[endif]-->

Nhân dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long của Thủ đô Hà Nội và hơn 250 năm người Việt Nam có chữ quốc ngữ. Tôi phổ biến rộng sự kiện này của đường tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • Report Respectfully : All The Leaderships of the countries, The special court of the world The Gentlemen, The newspaper and The magazines and the people to have connection with found of Education and Everybody ‘s and all over the world:

<!--[endif]-->

Kính trình : Thủ Tướng, Cấp Lãnh Đạo các quốc gia trên khắp thế giới, những nhà toán học, nhà báo và những người có liên quan đến giáo dục và tất cả mọi người trên khắp thế giới.

<!--[if !supportLists]-->

 • I ask permision to use bilingual to dissemination widely this main Event of the circle.

<!--[endif]-->

Tôi xin phép viết song ng để ph biến rng khp s kin này ca đường tròn.

*            I’m Luc Nguyen Van (my address ‘s at the end of the letter). Telephone: 0643

*             820111

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Tôi là Nguyễn Văn Lục (địa chỉ ở cuối thư). ĐT: 0643 820 111.

<!--[if !supportLists]-->

 •  I’m who ‘s first differ opinion with prove of the number 3.141592653515926535

<!--[endif]-->

   Tôi là kẻ đầu tiên bất đồng quan điểm với chứng minh của số 3.1415926535.

<!--[if !supportLists]-->

 •  Today I ask permission to send to and report all The Leaderships to The Gentlemen all materials of one ‘s main Event to have a connection with the Native circle. I proved it.

<!--[endif]-->

   Ngày nay tôi xin phép gửi và trình bày đến quý Ông tất cả tài liệu của một sự kiện quan trọng có liên quan tới bản địa của đường tròn. Tôi đã chứng minh.

<!--[if !supportLists]-->

 •  I found they are new Factor time ‘s distance from here nearly. They are can’t waste and can’t silent they. By one cunning to dupe people of the 3.1415926535 or 3.1415926536

<!--[endif]-->

   Tôi đã tìm thấy chúng là nhân tố mơi, thời gian gần đây. Chúng không thể bỏ phí và không thể làm thinh. Bởi thủ đoạn dối trá để lừa người của số 3.1415926535 hoặc 3.1415926536

<!--[if !supportLists]-->

 • Because my mark to develop the Pupil ‘s mental power all over today the world and future. I’m happy to sent to this letters my wrote in sphere of the liberalistic world before I’m go to come back ashes and dust.

<!--[endif]-->

   Bởi vì mục đích của tôi là để phát triển trí lực Học Sinh khắp thế giới ngày nay và tương lal. Tôi sung sướng đã gửi những thư  này do tôi đã viết, trong phạm vi của tự do, trước khi tôi trở về tro bụi.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one ‘s appeal and too request to The Leadership, The Gentlemen and all everybody in all over today The world ‘s to look again and again this one ‘s main event of the circle, it can’t in difference or to abandon. It ‘s very need to correct  the number of the formula in matter of the Native circle to more accurately in a way suited to the circle. Because I discovery that :the number 3.1415926535, it wasn’t suitable with the prove of it on the area of the circle.

<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->

 • There is one S.O.S of the native circle and good deeds of the compasses for all Everybody’s over the world’s need to see, to give first aid  it.

<!--[endif]-->

Đây là tín hiệu cấp cứu của đường tròn và việc nghĩa của chiếc compa dành cho tất cả mọi người khắp thế giới nhìn thấy để cấp cứu nó.

   Đây là lời kêu gọi và cũng là thỉnh cầu đến tất cả cấp Lãnh Đạo và mọi người trên khắp thế giới nhìn lại sự kiện quan trọng này của đường tròn, nó không thể thờ ơ hoặc bỏ mặc. Nó cần phải điều chỉnh lại số của công thức trong vấn đề của bản địa đường tròn để chính xác hơn cho phù hợp với đường tròn. Bởi vì tôi đã khám phá rằng : số 3.1415926535, nó đã không phù hợp với chứng minh của nó trên diện tích của đường tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one ‘s struggle revolution of the circle and too one ‘s absolute truth of the compass. Therefore I struggle launch a movement to claim back fair for the circle.

<!--[endif]-->

   Đây là cuộc đấu tranh cách mạng của đường tròn và cũng là chân lí tuyệt đối của chiếc compa. Bởi thế tôi phát động phong trào đấu tranh đòi công bằng dành cho đường tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • Today I had to take the initiative to come the Leaderships and The Gentlement, that ‘s one ‘s legitimate aspiration of mine for develop the Pupil ‘s mental power all over today the world. This  is  “ Ideology Of The World One ‘S Home”  it never wrong.

<!--[endif]-->

   Ngày nay tôi đã khởi trình đến quý cấp Lãnh Đạo và quý Ông, đó là một nguyện vọng chính đáng của tôi dành cho phát triển trí tuệ Học Sinh khắp thế giới ngày nay. Đây là “Tư Tưởng Thế Giới Một Nhà” không bao giờ sai.

<!--[if !supportLists]-->·        Today, It is too late and very urgent. I disseminate wide and far all event of mine proved and discoveried it. But I have to stop the circulation of one event of the formular to make evidence this prove of mine. I borrow the number of the world to found it. They lived long – standing in the circle.<!--[endif]-->

   Ngày nay, Nó là quá muộn và cấp bách, tôi phổ biến rộng khắp tất cả sự kiện tôi đã chứng minh và khám phá ra nó nhưng tôi còn giữ lại một sự kiện của công thức để làm bằng chứng tôi đã mượn số của thế giới để chứng minh nó. Chúng đãsống lâu đời trong đường tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • When all everybody ‘s recognize this event of the circle.

<!--[endif]-->

   Khi tất cả nọi người công nhận sự kiện này của đường tròn. 

<!--[if !supportLists]-->

 • I will be dissemination widely they. I think that it won’t late. Because :

<!--[endif]-->

   Tôi sẽ phổ biến chúng. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ không muộn. Bởi vì :

<!--[if !supportLists]-->

 • Now I’m living at middle frank and false. I’m unable discriminate they.” I’m very sad, many shifty more than frank.”

<!--[endif]-->

   Bây giờ tôi đang sống giữa thật thà và gian dối. Tôi không thể phân biệt được.” Tôi rất buồn, gian dối nhiều hơn thật thà.”

<!--[if !supportLists]-->

 • Therefore I decide to hand writter this posthumous writing my prove by pen and invisible ink to prevent be dishonest and deception ( at behind this pages ). By I usually meet many crafty in my life.

<!--[endif]-->

   Bởi thế tôi quyết định viết di bút này bằng bút với mực hóa học để tránh gian dối và lừa đảo ( ở phía sau những trang giấy này ). Bởi tôi đã gặp nhiều gian xảo trong đời.

<!--[if !supportLists]-->

 • At the behind of this pages to have my prove.

<!--[endif]-->

    Phía sau những trang giấy này có chứng minh của tôi.

<!--[if !supportLists]-->

 • I would sincerely appreciate from The Leaderships and The Gentlemen assistance for develop this New Factor also The Gentlemen had to help to pass by tradition this Event from one Generation to other Generation. Because I sure that : after to read from beginning to end this prove of the circle, The Leaderships and The Gentlemen will be never differ in opinion with my proved be absolutely clear ‘s one inrefutable Evidence by our eyes. Although that : now we are different language, coulor skin.

<!--[endif]-->

   Tôi sung sướng sự đánh giá từ quý cấp Lãnh Đạo và quý Ông để phát triển nhân tố mới này đó cũng là quý Ông đã giúp thông qua sự lưu truyền từ đời này sang đời khác. Bởi vì tôi tin tưởng rằng : sau khi đọc từ đầu đến cuối chứng minh này của đường tròn, quý cấp Lãnh Đạo và quý Ông sẽ không bao giờ bất đồng quan điểm với chứng minh của tôi đã rõ ràng không thể chối cãi được bằng mắt. Dẫu rằng bây giờ chúng ta bất đồng ngôn ngữ, màu da.

<!--[if !supportLists]-->

 • I have to one deep first sad in my life to make lose one Generation. Because there are an interset fully understand in  the circle for they.

<!--[endif]-->

   Tôi có một nỗi buồn sâu xa nhất đời tôi là đã đánh mất một thế hệ. Bởi vì đây là quyền  lợi hiểu biết trong đường tròn dành cho họ.

<!--[if !supportLists]-->

 • Today I’m proclaim this event too late. I’m most sincere this recognize one ‘s shortcoming. My brain ‘s living in this pages of the letters. That ‘s my brain ‘s under arrest in the Native circle and inscribed triangle it. Definite there aren’t discuss to matter.

<!--[endif]-->

Ngày nay tôi công bố sự kiện này là quá muộn. Tôi thành thật nhận khuyết điểm thiếu sót này. Óc tôi đang sống trong trang thư này. Nghĩa là óc tôi đã bị tống giam trong bản địa đường tròn và tam giác nội tiếp đường tròn. Rõ ràng đây không phải là vấn đề tranh luận.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one my principal debt, I’m write to return today world and so long.

<!--[endif]-->

Đây là món nợ chính của tôi, tôi viết để trả lại thế giới ngày nay và mãi mãi.

<!--[if !supportLists]-->

 • Please to test and check up the prove of the result in the draw picture in the letter ‘s not frontier (at behind of this pages to have Formula to use prove and to have the draw picture of origin circle).

<!--[endif]-->

Xin vui lòng khảo sát và  kiểm tra chứng minh trên hình vẽ trong thư không biên giới (ở phía sau những trang giấy này có công thức để chứng minh và hình vẽ bản địa đường tròn).

<!--[if !supportLists]-->

 • Thank you The Leaderships and The Gentlemen had to severe test in the draw picture of the pages letter very much. Before I’ll be killed by Appropriate brazenly (or by dishonest courtier).

<!--[endif]-->

Cám ơn quý cấp Lãnh Đạo và quý Ông đã khảo sát nghiêm ngặt trên hình vẽ của những trang thư. Trước khi tôi bị giết bởi cướp đoạt bẩn thỉu (hoặc bởi gian thân).

<!--[if !supportLists]-->

 • Please to test and look at draw picture and all the numbers at behind of this pages.

<!--[endif]-->

Xin vui lòng kiểm tra và nhìn hình vẽ và tất cả những con số ở trong trang giấy này.

<!--[if !supportLists]-->

 • Submit one’s case to all The LEADERSHIPS and The Gentlemen. I very hope to have pass writness of objective observation and to test this Event of The Gentlemen and all Everybody ‘s  all over the world.

<!--[endif]-->

Kính trình tất cả quý cấp Lãnh đạo và quý Ông và mọi người. Tôi rất mong có sự chứng kiến, nhận định khách quan sự kiện này của quý Ông và tất cả mọi người trên khắp thế giới.

<!--[if !supportLists]-->

 • I’m sorry I wrote this Event’s too long. All my prove ‘s on the foundation of the compass. If I don’t draw picture to find out the area to actually of the Native cirle, I can’t discovery that:“The cirle was distored and terrible mistakes by the number 3.1415926535”.

<!--[endif]-->

Tôi xin lỗi, tôi đã viết sự kiện này quá dài. Tất cả chứng minh của tôi dựa trên cơ sở của chiếc compa. Nếu tôi không vẽ hình để tìm ra diện tích đích thực của bản địa đường tròn. Tôi không thể khám phá rằng: Đường tròn đã bị xuyên tạc và sai be bét bởi số 3.1415926535.

<!--[if !supportLists]-->

 •  “ The world ‘s civilizations too very fast to had omited this point”.

<!--[endif]-->

“ Thế giới văm minh quá nhanh đã quên sót điểm này”.

<!--[if !supportLists]-->

 • Therefore, today I decide to send to report this thesis to all the LEADERSHIPS, The Gentlemen and all Everybody ‘s today the world to read and to see this Event. As if “ One ‘s hold a referendum with all everybody ‘s all over the world, the middle of the right and the wrong”. For develop the Pupil ‘s mental power all over today the world.

<!--[endif]-->

Bởi thế ngày nay tôi không ngần ngại gửi trình luận án này đến các cấp Lãnh Đạo, quý Ông và tất cả mọi người trên thế giới ngày nay để đọc và nhìn thấy sự kiện này. Như là “Một cuộc trưng cầu dân ý với tất cả mọi người khắp thế giới ngày nay, giữa cái đúng và cái sai”. Để phát triển trí lực Học Sinh khắp thế giới ngày nay.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one ‘s exterritorial main event my country, this prove was within the sphere scope of  International relation, because now all over today the worlds used the number 3.1415926535 to teach the Pupil ‘s to prove in the circle. Therefore, there are “ONE ‘S INTERNATIONAL OBLIGATIONS” and THERE AREN’T POLITICS. But there are one ‘s struggle knowledge for our offspring within the sphere scope of 21 century.

<!--[endif]-->

Đây là sự kiện quan trọng ngoài tầm xét xử Quốc gia của tôi, những chứng minh này thuộc về quan hệ quốc tế. Vì bây giờ khắp thế giới đang dùng số 3.1415926535 để dạy Học Sinh chứng minh trên đường tròn. Bởi thế đây là NGHĨA VỤ QUỐC TẾ và ĐÂY KHÔNG LÀ CHÍNH TRỊ. Nhưng đây là cuộc đấu tranh trí tuệ dành cho con cháu của chúng ta thuộc thế kỉ 21.

<!--[if !supportLists]-->

 • I’m sorry about my English, I have mistake in writing grammar .Excuse me! By I don’t regular to hear Language and write contact times more than thirty – one last years ago. I’m very hope The Gentlemen and all Everybodys to read this event to come to end by “ THIS IS  NEW KEY OF THE MATHEMATICS for the Pupil ‘s all over the world”. I had to articulate in the draw picture.

<!--[endif]-->

   Tôi xin lỗi, Tiếng Anh của tôi đã viết sai văn phạm lúc hành văn. Bởi tôi không thường xuyên nghe và viết hơn 31 năm. Tôi rất mong quý cấp Lãnh Đạo, quý Ông và tất cả mọi người đọc sự kiện này đến cuối. Vì đây là CHÌA KHÓA MỚI CỦA TOÁN HỌC dành cho tất cả Học Sinh trên khắp thế giới. Tôi đã trình bày rõ ràng trên hình vẽ ( phía sau những trang giấy này).

<!--[if !supportLists]-->

 • I’m sorry, I don’t want to make upside down or to make tumultuous the results of the number 3.1415926535. It was being bring to be recognition of The Gentlemen. But the essence of it to prove in the Native circle it was terrible mistake.

<!--[endif]-->

   Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm xáo trộn hoặc làm xôn xao những kết quả của số 3.1415926535 đã mang lại sự công nhận của quý Ông. Nhưng thực chất của nó chứng minh trên bản địa đường tròn đã bị sai be bét.

<!--[if !supportLists]-->

 • The compass  it was to certify as true this event. It too was accomplice with my brain. It was to advise and moan out one ‘s grief to tell with my eyes that :” Times throughout nearly two thousand last years ago, it was been scarecrow by the number 3.1415926535”. It was fervent help me to find out very many immortal numbers. They live forever in the cirle. It too was complete approve Unanimously with my prove in the draw picture.

<!--[endif]-->

   Chiếc compa đã chứng nhận sự kiện này. Nó cũng đã đồng phạm với óc tôi. Nó đã than thở nói với mắt tôi rằng : “Thời gian gần 2000 năm qua, nó đã bị làm bù nhìn bởi số 3.1415926535”, Nó đã nhiệt tình giúp tôi tìm ra rất nhiều số bất hủ. Chúng sống lâu đời trong đường tròn. Nó cũng đã hoàn toàn tán thành với chứng minh của tôi trên hình vẽ.

<!--[if !supportLists]-->

 • After the dream “ I go astray “, my brains turn one ‘s Unavoidable mathematician to research event of the Native circle. I did succeed in this matter of new factor.

<!--[endif]-->

   Sau giấc mơ “Tôi đi lạc đường”, óc tôi đã trở thành nhà nghiên cứu toán học bất đắc dĩ của bản địa đường tròn. Tôi đã thành công trong vấn đề nhân tố mới này.

<!--[if !supportLists]-->

 • Therefore today I decide to come forward to mobilize to struggle to claim one ‘s fair for the Native circle and to proclaim Event of this new factor to come all Everybodys.

<!--[endif]-->

   Bởi vậy ngày nay tôi quyết định đứng ra đấu tranh đòi công bằng cho bản địa đường tròn và Công Bố Sự Kiện Nhân Tố Mới Này Đến Tất Cả Mọi Người.

<!--[if !supportLists]-->

 • I write this discovery to hope The World ‘S  Unify This Event Of The Native Circle.

<!--[endif]-->

   Tôi viết khám phá này là mong thế giới Thống Nhất Sự Kiện Này Của Đường Tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • I had to explore many the Teachers. They had to read this event and acceped me explantion with a deep understanding. But I’m extremely sorry. They speak that : “Not have General order to Teach today the Pupil ‘s ” I’m very sad ! The appeal mine not satisfy.

<!--[endif]-->

   Tôi đã thăm dò nhiều thầy giáo. Họ đã đọc sự kiện này và đã chấp nhận giải nghĩa của tôi với sự hiểu biết sâu xa. Nhưng rất tiếc. Họ nói rằng không có Lệnh Chung để dạy Học Sinh ngày nay. Tôi rất buồn! Lời kêu gọi của tôi chưa được hưởng ứng.

<!--[if !supportLists]-->

 • The Ministry of Education of my country VietNam to answer with me that :” Welcome mental to have as passion to search to find the new in elementary mathematics of your”.

<!--[endif]-->

   Bộ giáo dục quốc gia tôi trả lời với tôi rằng : “Hoan hô tinh thần say mê tìm tòi cái mới trong toán học của ông”.

<!--[if !supportLists]-->

 • Now, I did be turn who ‘s first differ in opinion in prove of the number 3.1415926535 because to develop the Pupil ‘s mental power all over the world. By I trust that : My thesis never be demolish it.

<!--[endif]-->

   Bây giờ tôi đã trở thành kẻ đầu tiên bất đồng quan điểm với số 3.1415926535 vì sự phát triền trí lực Học Sinh khắp thế giới. Bởi tôi tin tưởng rằng : Luận án của tôi không bao giờ bị bẻ gẫy.

<!--[if !supportLists]-->

 • I had confidence in sure today the world ‘s never feeble with the wrong of number 3.1415926535.

<!--[endif]-->

   Tôi đã tin tưởng thế giới ngày nay là không bao giờ nhu nhược với cái sai của số 3.1415926535.

<!--[if !supportLists]-->

 • I’m surely and definitely affirm that : My prove ‘s immortality, it ‘s immovability, it ‘s always to go to follow all the Era after that.

<!--[endif]-->

   Tôi tin chắc và khẳng định rằng : Chứng minh của tôi là bất diệt, nó không thể lay chuyển được. Nó luôn luôn đi theo các thời đại sau này.

<!--[if !supportLists]-->

 • Therefore  the money, gold and precious metal can’t buy and sell it. There aren’t challenge to world opinion, it was actually irrefutable by our eyes . In here I don’t talk nonsence or abuse literary with The Leaderships, The Gentlemen and everybody ‘s . If to have. I ‘m sory.

<!--[endif]-->

   Bởi thế tiền vàng và đá quý không thể mua được nó. Đây không là thách thức với thế giới, nó là thực tế không thể chối cãi được bằng mắt của chúng ta. Trong đây tôi không viết lộng ngôn hoặc lộng ngữ với cấp Lãnh Đạo, quý Ông và tất cả mọi người. Nếu có. Tôi xin lỗi.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one ‘s welfare and good new for the practise periods Pupil ‘s of the class four in the primary schools all over the world. This good deeds my write too late I’m sorry.

<!--[endif]-->

   Đây là phúc lợi và tin vui dành  cho Học Sinh lớp bốn thực hành ở trường tiểu học khắp thế giới. Tôi xin lỗi, việc nghĩa này tôi viết quá muộn.

<!--[if !supportLists]-->

 • I shall be sad at heart if the world ‘s refure not recognize Event this new factor of Native circle. It will be unlucky with metal power all the Pupil ‘s today the world.

<!--[endif]-->

Tôi sẽ đau buồn nếu Thế Giới từ chối công nhận sự kiện nhân tố mới này của bản địa đường tròn. Nó sẽ kém may mắn với trí lực tất cả Học Sinh thế giới ngày nay.

<!--[if !supportLists]-->

 • I write in here that ‘s one ‘s pricipal debt mine. I write in this posthumous writing it ‘s not only for today but also for even of thousands century future.

<!--[endif]-->

   Tôi viết trong đây đó là món nợ chính của tôi viết trong di bút này không chỉ dành cho ngày nay nhưng cũng dành cho hàng ngàn thế kỉ sau.

<!--[if !supportLists]-->

 • All in here that ‘s  “one ‘s souvenir  in of the dream”.

<!--[endif]-->

   Tất cả trong đây đó là “Kỉ Niệm Của Một Giấc Mơ”.

<!--[if !supportLists]-->

 • There are one ‘s  immortal certificate and too one ‘s greatest reward of the old great Grandparent in the dream was defend escort me to come in the law of fixism of the immutable truth of the circle. THAT IS ALPHA AND OMEGA OF ALL THE CIRCLE.

<!--[endif]-->

   Đây là một chứng chỉ bất diệt và cũng là một món quà của cụ già trong giấc mơ đã bảo vệ tôi đến định luật của thuyết bất biến không thay đổi của đường tròn. Đó Là Đầu Tiên Và Cuối Cùng Của Tất Cả Đường Tròn.

<!--[if !supportLists]-->

 • I think that : don’t who to has power over put under surveillance or to obstruct this new factor of the Native circle. If to have. He ‘s blind and foolish, illiterate.

<!--[endif]-->

Tôi nghĩ rằng không ai có quyền quản chế hoặc ngăn cản nhân tố mới này của bản địa đường tròn. Nếu có hắn là ngu dốt và thất học.

<!--[if !supportLists]-->

 • Final, this is “New The Way Of The Mathematics”. There are one ‘s mental valuable gift for all the Pupil ‘s the class four of the primary schools all over the world. I am writing for all the people all over today the world and future.

<!--[endif]-->

   Cuối cùng đây là “Con Đường Mới Của Toán”. Đây là món quà tinh thần dành cho tất cả Học Sinh lớp 4 ở trường tiểu học khắp thế giới. Tôi đang viết dành cho tất cả học sinh khắp thế giới ngày nay và sau này.

<!--[if !supportLists]-->

 •  On the occasion of Big Commemoration of one thousand year age of the Dragon files strainght up of capital Ha Noi. There are one ‘s special and valuable gift. Please allow me to present to all the Pupil ‘s  this mental valueble gift. I very hope The Genltemen to transfer this mental gift to they by they are impeccable numbers of the formula male and female.

<!--[endif]-->

   Nhân dịp kỉ niệm ngày lễ lớn Ngàn Năm Thăng Long của thủ đô Hà Nội. Đây là món quà đặt biệt và vô giá. Cho phép tôi tặng tất cả học sinh món quà tinh thần vô giá này đến tất cả học sinh. Tôi rất mong quý Ông chuyển món quà tinh thần này đến họ. Bởi chúng là số hoàn hảo của công thức giống đực và giống cái.

<!--[if !supportLists]-->

 •  The important Unusual of Formula first. Behind of this pages, The Gentlemen can use to it to prove find out area of The Elliptical. That ‘s Square the circumference to make division with the number12.5664001344 or to multplication with number of formula female 0.0795772846085444 = result area of Elliptical. The Gentlemen want to find it (It will for  your one Unique result).

<!--[endif]-->

   Công thức đặc biệt trong công thức thứ nhất. Ơ phía sau những trang giấy này, quý Ông có thể dùng nó để chứng minh cho hình bầu dục. Đó là bình phương chu vi làm phép tính chia với số 12.5664001344 hoặc nhân với số của công thức giống cái  0.0795772846085444 = kết quả diện tích của hình Elip. Quý Ông muốn tìm nó (Nó sẽ cho quý ông một kết quả duy nhất).

<!--[if !supportLists]-->

 • It will never wrong. And it isn’t swindle the result of The Gentlemen to find out  it. One ‘s childhood I don’t study cases to find out area of the Elliptical. Today I dedicate this Formula for all develop the Pupil ‘s today the world.

<!--[endif]-->

   Nó sẽ không bao giờ sai và không bao giờ lừa phỉnh kết quả của quý Ông tìm. Thuở bé tôi không được học cách tìm ra diện tích của hình bầu dục. Ngày nay tôi cống hiến công thức này để phát triển Học Sinh thế giới ngày nay.

<!--[if !supportLists]-->

 • Please to look again and again, and the to witness my prove at behind of this pages. Thank you very much. I  ask permissions finish writing at here.

<!--[endif]-->

   Xin vui lòng nhìn kĩ và chứng kiến chứng minh ớ phía sau những trang giấy này.
Cám ơn rất nhiều.             
Tôi xin phép dừng bút tại đây.

<!--[if !supportLists]-->

 • I very hope to agree build letter or counterevidence this Event of The Gentlemen……………

<!--[endif]-->

   Tôi rất mong nhận được thư xây dựng hoặc phản bác của quý Ông và tất cả mọi người.

Respectful good bye.
Producer by one ‘s  Unavoidable mathematician in Event of Native circle
Date : 02/08/2007

LUC NGUYEN VAN
My adress : 284 Khu II, To 8 , Chu Hai-Tan Hai-Tan Thanh
District BARIA VUNGTAU Township.

         * I’m very hope to receive to answer by the English letter from The Gentlemen for I shall supply succeed materials of new Factor in Native circle.

 

                                                                  Respecfully Goodbye

                                                                       See you again

<!--[if !supportLists]-->

 • At behind this seven pages to part posthumous writing my prove by hand to pass the draw picture and the FORMULAS to have a connection with the prove of the Native circle for One ‘S Revolution To Disband The Number 3.1415926535, and to carry one ‘s fair for the Native circle “ The sooner the better”.

<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->

 • I’m sure that: in here never not to have consentient and approve unanimously of all Everybody ‘s all over the world. The exept who ‘s been illiterate and burn book.

<!--[endif]-->

Phía sau bảy trang giấy này là phần di bút chứng minh của tôi bằng tay thông qua hình vẽ và công thức liên quan đến chứng minh của bản địa đường tròn. Dành Cho Cuộc Cách Mạng Giải Thể Số 3.1415926535. Để mang lại công bằng cho đường tròn “ Càng sớm càng tốt”.

   Tôi tin chắc rằng trong đây không bao giờ không có sự đồng tình nhất trí tán thành của mọi người trên khắp thế giới, ngoại trừ kẻ thất học và đốt sách.

Please to visit and test my proved it at behind this letters. At pages “Approach chart of one’s revolution of new Mathematics and new factor of all the inscribed triangle in the circle”.

Xin vui lòng vào thăm và khảo sát chứng minh của tôi ở sau những trang thư này. Ơ sơ đồ lộ trình của cuộc cách mạng Toán học mới và nhân tố mới của tất cả tam giác nội tiếp…


<!--[if !vml]-->Thơ t tuyệt

Mau quyết chí mở trang toán học
Mở đường cho muôn vạn người đi
Đuốc soi đêm tan biến tức thì
Để ánh sáng bình minh chiếu rạng.


VÀI BÀI THƠ TIÊU KHIỂN

C
m t rượu bia

Tôi mê say xn rượu bia
T
tiên đã để rượu bia lưu người
Say nh
c tiếng hát vang mây
Ch
say cnh trí tình người muôn nơi
Cung
đàn tiếng hát phơi bày
Nh
người lưu tiếng ch thi ngày nay
C
m t trong cnh quán này
R
ượu bia người rót ai người không say
Tôi say trong c
nh quán này
R
ượu bia khô mc hn say chn này
Tri ân c
m t rượu bia
Say r
i lưu bút: “ tng người chưa say”.

<!--[endif]-->KHÔN NGU

Đứng nhìn khôn ngu cả hai hàng
Bên ngu đúng khôn ngu cũng đúng

Ngắm nhìn đường tròn nghĩ  ngông nghênh

Tiếc thương đường tròn bị áp bức

Quyết tìm công thức để bạch minh

3,1415926535 đã sai rõ ràng

Sao lỡ phản bác 3600

bạch minh ta đứng giữa khôn ngu

Công thức giống đực giống cái đây

Cuộc vuông tròn nào không tròn số

Ẩn giữa kết quả của hai giống

Cùng nhau giao phối cuộc vuông tròn

“Mẹ tròn con vuông thật rõ ràng”

Chẳng thừa, chẳng thiếu chuyện yêu đương

Tình nhân toán học đây này đây

Hai hướng (khôn ngu) cùng kết quả.
                 (nhân chia)

 

 

“Say ..”

Nhạc vang ca hát đêm ngày
Ai xui ta tới quán này lại say
Say đàn tiếng hát vang mâng
Rượu bia khô mực hồn say chốn này
Nhạc vang tình ấy tiếc thay
Thằng ngu thằng dốt lại gây sầu này
Sách sử thuở ấy kinh này

Bùi ngùi dòng chữ thơ này lại say.

 (Đọc trong định dạng PDF)

Lên trên Xem NguyenVanLuc's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của NguyenVanLuc Ghé thăm NguyenVanLuc's Trang chủ
 
NguyenVanLuc
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar
Sống Thật

Ngày gia nhập: 09/06/10
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 23
Tiền: 46$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 12/06/10 lúc 14:29 | IP Logged Trích dẫn NguyenVanLuc

__________________
Nguyễn Văn Lục.   Chu Hải - Việt Nam.   nguyensauluc@gmail.com   Trang Toán: Nguyễn Văn Lục
Lên trên Xem NguyenVanLuc's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của NguyenVanLuc Ghé thăm NguyenVanLuc's Trang chủ
 
NguyenVanLuc
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar
Sống Thật

Ngày gia nhập: 09/06/10
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 23
Tiền: 46$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 12/06/10 lúc 14:36 | IP Logged Trích dẫn NguyenVanLuc(Đọc trong định dạng PDF)
Lên trên Xem NguyenVanLuc's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của NguyenVanLuc Ghé thăm NguyenVanLuc's Trang chủ
 
hoanglong
Thành viên mới
Thành viên mới


Ngày gia nhập: 05/09/10
Giới tính:
Đến từ: Hong Kong
Trạng thái:
Bài viết: 1
Tiền: 2$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: 19/12/77
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 05/09/10 lúc 06:58 | IP Logged Trích dẫn hoanglong

  Tôi đã đọc thư của ông Nguyễn Văn Lục - Chu Hải Việt Nam.
Trước tiên tôi cảm phục ông đã có công nghiên cứu về số pi, nhưng rất tiếc công trình này không thuyết phục  bởi lẽ: Ông có những sai lầm cơ bản trong nghiên cứu, do đó kết quả nghiên cứu bị sai trầm trọng. Những sai lầm cơ bản sau đây:
1/Nhận thức về khái niệm đường tròn và hình tròn không rõ ràng.
2/Phương pháp nghiên cứu không khoa học như là : Dùng công cụ thô sơ như thước và compa để chứng minh. Vấn đề chia hình tròn ra làm thành niều phần rồi bù qua sớt lại thủ công đã làm cho diện tích bị sai. Ông muốn làm được điều đó thì ông hãy tính cho được diện tích của "hình thang cong" ( có trong chương trình tóan lớp 12)
3/Nhận thức số pi không đúng.
4/Từ ngữ tóan học còn hạn chế.
Vì vậy tôi đề nghị ông hãy bình tỉnh không nóng vội. Chúc ông sức khỏe
Lên trên Xem hoanglong's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của hoanglong
 

Nếu bạn muốn trả lời thì trước tiên bạn phải đăng nhập
Nếu chưa đăng ký thì bạn hãy đăng ký

  Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Mục lục
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn
Nội dung và quan điểm của những bài viết trên trang web này thuộc về tác giả. Vinanet.dk không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như quan điểm của bài viết.
Email: Vinanetadmin@gmail.com
 

  HOT LINKS       

Benzinpriser
Akut-hjælp
Midttrafik
Linkworld.dk
Valuta   Tỷ giá
Bilbasen
Århus.dk
Home.dk
Borger.dk
Boligportal.dk
Guide.dk
Den Blå Avis
TV-Guide
GulOgGratis
Bibliotek
TestDinHastighed
Postdanmark
DenDanskeBank
Finfo
Team viewer
DivShare
CountryCodes
TV other languages
Dailigmotion
Time-Weather
Ebay
Youtube
Imageshack
eTilbudsavis
Veoh.com
4shared
Scribd
Keepvid
Archive.org
Authorstream
Esnips
Unikey 4.0
PhôngChữ
MediaFire
Video4Viet
TV CôngGiáo
Hyperfileshare
VieTVusa
LittleSaigonTV
VietPho TV
3D album
TV PhậtGiáo
Rapidshare
NCT     mp3.zing
Tixpod